16

Uit Spelregels voor tafelarbiters

ARTIKEL 16 Geoorloofde en ongeoorloofde informatie

A. Gebruik van informatie door de spelers

1. Een speler mag informatie bij het bieden of spelen gebruiken als:
(a) de informatie voortkomt uit het reglementaire bieden en spelen van het desbetreffende bord (met inbegrip van onreglementair bieden en spelen dat geaccepteerd werd) en niet beïnvloed is door ongeoorloofde informatie van een andere bron; of
(b) het geoorloofde informatie is uit een ingetrokken handeling (zie C); of
(c) het informatie is die in een artikel of regeling als geoorloofd is aangemerkt, of, indien niet anders bepaald, voortkomt uit reglementaire procedures die in deze spelregels of regelingen als geoorloofd zijn aangemerkt (maar zie verder B1); of
(d) het informatie is die de speler bezat voordat hij zijn hand uit het bord nam (artikel 7B) en de spelregels het gebruik van deze informatie niet verbieden.
2. Spelers mogen ook rekening houden met de inschatting van hun eigen score, het gedrag van de tegenstanders en de toernooibepalingen.

B. Anderszins verkregen informatie van de zijde van de partner

 1. Elke anderszins (anders dan bepaald in artikel 16A) verkregen informatie van de partner die een bieding of een speelwijze zou kunnen suggereren, is ongeoorloofd. Voorbeelden daarvan zijn opmerkingen, antwoorden op vragen, onverwachte alerts of het niet alerteren, een onmiskenbare aarzeling, ongewone snelheid, bijzondere nadruk, intonatie, gebaar, beweging of hebbelijkheid.
  (a) Een speler mag geen bieding of speelwijze kiezen die onloochenbaar gesuggereerd is boven een andere, als die andere bieding of speelwijze een logisch alternatief is.
  (b) Een logisch alternatief is een actie die een significant gedeelte van spelers van vergelijkbaar niveau als de betrokken speler, met dezelfde afspraken in het partnership, ernstig overweegt en die sommigen zouden kunnen verkiezen.
 2. Als een speler van oordeel is dat een tegenstander dergelijke informatie heeft verschaft en hij de kans groot acht dat hij benadeeld kan worden, mag hij aankondigen, tenzij het Bondsbestuur 1) het verbiedt (wat kan betekenen dat de wedstrijdleider geroepen moet worden), dat hij zich het recht voorbehoudt de wedstrijdleider op een later tijdstip te ontbieden (de tegenstanders behoren de wedstrijdleider onmiddellijk te ontbieden als zij de eventuele overdracht van ongeoorloofde informatie bestrijden).
 3. Wanneer een speler gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een tegenstander die een redelijk alternatief had, gekozen heeft voor een actie die was gesuggereerd door dergelijke informatie, behoort hij de wedstrijdleider na het spel 2) te ontbieden. De wedstrijdleider moet een arbitrale score toekennen (zie artikel 12C1) als hij van oordeel is dat de overtreding resulteerde in een voordeel voor de overtreder.

1) Het Bondsbestuur heeft dit niet verboden.
2) Het is geen overtreding de wedstrijdleider vroeger of later te ontbieden.

C. Informatie uit ingetrokken handelingen

Ingeval een bieding of spelen conform de spelregels ingetrokken wordt, geldt:
 1. Voor een niet-overtredende partij is alle informatie geoorloofd die voortkomt uit een ingetrokken handeling, ongeacht welke partij deze handeling heeft verricht.
 2. Voor een overtredende partij is informatie die voortkomt uit een ingetrokken handeling van de eigen partij of uit ingetrokken handelingen van de niet-overtredende partij, niet geoorloofd. Een speler van een overtredende partij mag geen bieding of speelwijze kiezen die onloochenbaar gesuggereerd is boven een andere, als die andere bieding of speelwijze een logisch alternatief is.
 3. De wedstrijdleider moet een arbitrale score toekennen (zie artikel 12C1) als hij van oordeel is dat een overtreding van C2 hierboven de niet-overtredende partij heeft benadeeld.

D. Anderszins verkregen informatie uit andere bronnen

 1. Wanneer een speler onbedoeld op een andere manier dan bepaald in artikel 16A informatie ontvangt over een bord dat hij speelt of nog moet spelen, behoort de wedstrijdleider onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden, bij voorkeur door degene die de inlichtingen heeft ontvangen. Als ongeoorloofde informatie in deze zin worden onder meer beschouwd: het inzien van een verkeerde hand, het horen van biedingen, resultaten of opmerkingen, het zien van kaarten aan een andere tafel of, voordat het bieden begint, het zien van een kaart die aan een andere speler aan de eigen tafel toebehoort (zie ook artikel 13A).
 2. Als de wedstrijdleider van oordeel is dat de informatie waarschijnlijk de normale voortgang van het spel zal verhinderen, mag hij voordat er een bieding gedaan is:
(a) de plaatsen van de spelers aanpassen, als het type wedstrijd en de wijze van scoren dit toelaten, zodanig dat de speler die informatie bezit over een bepaalde hand, deze hand zal krijgen; of
(b) als de vorm van de wedstrijd het toelaat, voorschrijven dat het bord opnieuw gedeeld wordt voor deze deelnemers; of
(c) toelaten dat het spelen van het bord voltooid wordt; hij kent een arbitrale score toe als hij van oordeel is dat de extra ontvangen informatie het resultaat beïnvloed kan hebben; of
(d) een arbitrale score toekennen (voor viertallenwedstrijden zie artikel 86B).
 1. Als dergelijke extra informatie verkregen wordt nadat de eerste bieding is gedaan maar voordat het spelen van het bord is voltooid, beslist de wedstrijdleider als in 2(c) of 2(d) hierboven.